0
تومان
0

دو کارتی زبان

بازی فکری دو کارتی سری انگلیسی بازی تا شامل صفحه پلاستیکی بازی، ۷۲ کارت تصاویر، ۳۶ کارت مقوایی کلمات سه حرفی، یک دستگاه کارت انداز و یک سی‌دی آموزش کلمات سه حرفی انگلیسی و قانون بازی می باشد.

230,000 تومان

1 در انبار

دسته بندی

بازی فکری دو کارتی سری انگلیسی بازی تا شامل صفحه پلاستیکی بازی، ۷۲ کارت تصاویر، ۳۶ کارت مقوایی کلمات سه حرفی، یک دستگاه کارت انداز و یک سی‌دی آموزش کلمات سه حرفی انگلیسی و قانون بازی می باشد.

X