0
تومان
0

فلش کارت آموزش الفبا قاصدک 4 (فعل ها و فعالیت ها)

در فلش کارت های آموزش الفبا زبان فارسی قاصدک 4 کودک با شناخت فعل به عنوان یکی از اجزاء اصلی جمله آشنا میشود. استفاده از تصاویر در فعل آموزی و تشخیص معنای فعل بسیار با اهمیت میباشد و بدینوسیله در ذهن کودک نقش میبندد.

59,000 تومان

3 در انبار

در فلش کارت های آموزش الفبا زبان فارسی قاصدک 4 کودک با شناخت فعل به عنوان یکی از اجزاء اصلی جمله آشنا میشود. استفاده از تصاویر در فعل آموزی و تشخیص معنای فعل بسیار با اهمیت میباشد و بدینوسیله در ذهن کودک نقش میبندد.

وزن209 g
X